Navigace

Obsah

Zpět

Formuláře - stavební úřad

Stavební úřad - Městský úřad Rosice http://www1.rosice.cz/formulare-odbor-stavebni-urad/ds-1050/archiv=0&p1=1328

V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, došlo k legislativním úpravám těchto prováděcích vyhlášek:

 1. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 2. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
 3. Vyhláška 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření.

Zásadní změnou je rozšíření vyhlášky č. 503/2006 Sb. o celý obsah z vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to včetně formulářů žádostí. Vyhláška č. 526/2006 Sb. se současně ruší.

V přílohách vyhlášky 503/2006 Sb. jsou upraveny formuláře pro podávání některých žádostí, celkem se jedná o 15 formulářů:

 1. žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby,
 2. žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území,
 3. žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 4. žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
 5. žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu,
 6. žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 7. žádost o územní souhlas,
 8. ohlášení stavby,
 9. žádost o stavební povolení,
 10. oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
 11. oznámení o užívání stavby,
 12. žádost o vydání kolaudačního souhlasu,
 13. žádost o povolení předčasného užívání stavby,
 14. oznámení změny v užívání stavby,
 15. ohlášení odstranění.

Formuláře jsou dostupné na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

K podání žádosti, která není stanovena vyhláškou, lze použít níže uvedené formuláře.

Kolaudace staveb pravomocně povolených dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, budou prováděny i nadále dle tohoto zákona

Vyvěšeno: 16. 1. 2018

Datum sejmutí: 17. 1. 2021

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět