Navigace

Obsah

Zpět

Nařízení č. 1/2003 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů

Nařízení obce č. 1 /2003

o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů

Rada obce Zbraslav se na svém zasedání dne 24.11.2003 rozhodla v souladu s ustanovením § 11 odst.1 a §84 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat s odkazem na ustanovení §3 odst.5 a § 50 odst.1 písm. h) zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů na území obce Zbraslav.

Čl. 1 

Úvodní ustanovení

1.Předmětem tohoto nařízení je ochrana ovzduší před jeho znečišťováním v obci Zbraslav při pálení rostlinných materiálů a stanovení podmínek spalování a způsobu likvidace tohoto materiálu.

2.Toto nařízení je závazné pro všechny fyzické osoby, které se na území obce zdržují a dále pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které na území obce vykonávají podnikatelskou činnost.

Čl. 2 

Základní pojmy

1.Rostlinným materiálem pro účely tohoto nařízení se rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu : tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, drobné větve, listí, rostlinná nať, plevel, jehličí apod.

Čl. 3 

Obecné povinnosti

Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší. 2 

Čl. 4 

Podmínky pro spalování a nakládání s rostlinnými materiály

1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami /např.impregnačními a nátěrovými hmotami/.

2. K odstranění rostlinných materiálů používají osoby, při jejichž činnosti rostlinný odpad vzniká, přednostně kompostování na pozemcích ve svém vlastnictví.

3. Spalování dřeva a suchých rostlinných materiálů na volném prostranství lze provádět pouze v úterý a v pátek během celého dne. Přitom je třeba přihlížet směru větru a k činnostem v sousedních domech, aby nebyly kouřem nadměrně zatěžovány osoby v obydlené oblasti, zejména malé děti.

Čl. 5 

Rozdělávání ohně na veřejném prostranství

a obecních pozemcích je možné pouze se souhlasem obce.

Čl. 6 

Povinnosti při spalování

a) spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně,

b) spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby,

c) po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné a bezpečné místo,

d) spalování předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají vliv na nekontrolovatelné rozšíření ohně, např. zesílení větru, bouře apod.

e) místo spalování zabezpečit dostatečným množství hasicích prostředků : voda, hasicí přístroje, lopata, hlína, písek apod.,

f) při spalování hromady o objemu větším než 3m3, zajistit ohlášení práce na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje.

g) je zakázáno plošné vypalování porostů.

h)zabezpečit důkladné uhašení ohně po skončení spalování tak, aby nemohlo dojít k jeho opětovnému rozhoření,

i)zabezpečit průběžné kontroly místa po spalování, s ohledem na místní a klimatické podmínky. 3 

Článek 7 

Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí členové rady obce, kontrolní výbor zastupitelstva obce, případně osoba pověřená radou obce.

Článek 8 

Sankce

Porušovaní tohoto nařízení bude postihováno podle §40 odst.10 zák. č.86/2000 Sb. ochraně ovzduší, §46 odst.1 zák. č.200/1990a Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

§58 odst.4 zák. č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9 

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyvěšení.

Ve Zbraslavi dne 24.listopadu 2003 

……………………………………… ………………………………….

Mgr,Ing.Vladimír Večeřa, místostarosta Karel Brym, starosta obce

Vyvěšeno: 25.11.2003

Sňato: 10.12.2003

 

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 11. 2003

Zodpovídá: Jaromír Drápal

Zpět