Navigace

Obsah

Zpět

Pokyn č.1/2010 k provozu kulturního domu

Obec ZBRASLAV, Komenského 105

IČ 00282910

Pokyn č.1/2010

k zajištění provozu kulturního domu (dále jen KD) Obce Zbraslav

1) Obec Zbraslav je vlastníkem stavby ve Zbraslavi u Brna, zapsané v katastru

nemovitostí u katastrálního úřadu pro okres Brno venkov v Rosicích v LV č. 1001 pro

obec Zbraslav, kat. území Zbraslav na Moravě a to občanská vybavenost – kulturní dům,

Šlapalova 380.

2) V KD jsou prostory, které jsou určeny k jinému účelu neţ k bydlení –

nebytové prostory, a to:

- vstupní hala

- hlavní sál

- jeviště

- balkon

- přísálí vpravo od hlavního sálu ve směru od vstupu

- klub 2 vlevo od hlavního sálu ve směru od vstupu

- klub 3 vlevo od hlavního sálu ve směru od vstupu

- vinárna

3) Tyto prostory mohou být předmětem krátkodobého nájmu

4) Pokyn k zajišťování krátkodobého nájmu KD:

- osoba pověřená správou KD (Blaţková Alena) přijímá písemné objednávky od zájemců

o krátkodobý nájem

- objednávky jsou řazeny chronologicky a rezervace je provedena na základě data přijetí

objednávky

- správce KD zaeviduje objednávky do tabulky „Přehled nájmu KD“ a tu, společně

s písemnými objednávkami, předá 1x týdně (vţdy v pondělí) do kanceláře obecního

úřadu

- na základě objednávek bude vyhotovena nájemní smlouva a dále se postupuje dle této

smlouvy

Tento pokyn podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn zákonných norem.

Ustanovením pokynu jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce. Návrh na aktualizaci a

pokynu podává správce KD a schvaluje ji starosta obce. Účinnost pokynu je od 1.12.2010.

………………………

Ing. Jana Valová

starostka obce

Přílohy:

Příloha č. 1 Přehled rezervací KD

Příloha č. 2 Ţádost o pronájem KD

2

3

Vyvěšeno: 1. 12. 2010

Zodpovídá: Jaromír Drápal

Zpět