Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška č.1/2009 - Požární řád obce Zbraslav

Požární řád obce Zbraslav

Obecně závazná vyhláška

č. 1 / 2009 

Zastupitelstvo obce Zbraslav se na svém zasedání dne 16.12.2009 usnesením č.5/2009 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

POŢÁRNÍ ŘÁD OBCE ZBRASLAV

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Zbraslav upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Článek 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním poţární ochrany v obci

Ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Zbraslav zajišťuje :

1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zbraslav - JPO III

2. Další jednotky dle požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje

- JPO I PS Rosice

- JPO II/2 JSDH Zastávka

- JPO III/2 JSDH Zbýšov

- JPO V JSDH Zakřany

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY POŢÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Článek 3 

Podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech a v době

zvýšeného nebezpečí vzniku poţáru

1. Za činnost, při které hrozí nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje :

a) spalování suchých rostlinných materiálů,

b) používání zábavní pyrotechniky

2. Za objekt, se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v obci se považuje:

a) základní škola a tělocvična u základní školy,

b) mateřská škola,

c) kulturní dům.

- 2 -

3. Za období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v obci se považuje období :

a) vegetační obnovy ode dne 10. března do 31. května kalendářního roku

b) sklizně obilovin, slámy, pícnin a úsušků z polí včetně posklizňové úpravy a skladování, které začíná 1. června a končí dne 30. září kalendářního roku

c) nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu ( dále jen „období nadměrného sucha“ )

Článek 4 

Podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se účastní větší počet osob, stanoví samostatný předpis obce.

Článek 5 

Období vegetační obnovy

(1) Právnické a podnikající fyzické osoby jsou v období vegetační obnovy povinny :

a) předem oznámit HZS kraje spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření, HZS kraje může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji zakázat

b) dodržovat zákaz vypalování porostů

(3) Fyzické osoby jsou povinny

a) při spalování v otevřených ohništích dodržovat bezpečnou vzdálenost od budov, jiných hořlavých materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně,

b) spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby,

c) po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné a bezpečné místo,

d) spalování předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají vliv na nekontrolovatelné rozšíření ohně, např. vítr,

e) místo spalování zabezpečit dostatečným množství hasicích prostředků; voda, hasicí přístroje, lopata s hlínou nebo pískem apod.,

f) dodržet zákaz vypalování porostů

Článek 6 

Období sklizně obilovin, slámy, pícnin a úsušků z polí

včetně posklizňové úpravy a skladování

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v období sklizně obilovin, slámy, pícnin a úsušků z polí včetně posklizňové úpravy povinny zajistit, aby při skupinovém nasazení sklízecích strojů (více jak 5 strojů) byla v daném místě k dispozici :

1. zásoba vody v cisternách,

2. tažný stroj s pluhem k oborání ochranného pásu,

3. vhodné spojovací prostředky pro ohlášení požáru,

(3) V období sklizně obilovin, slámy, pícnin a úsušků z polí včetně posklizňové úpravy a skladování v místech, kde se tato činnost provádí a dále v lesních porostech a jejich bezprostředním okolí do vzdálenosti 50 metrů, v suchých travních porostech, na plochách - 3 -

zemědělských kultur, ve skladech sena, slámy a obilovin

je zakázáno :

a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně

b) kouřit

c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty

d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

Článek 7 

Období nadměrného sucha

(1) Období nadměrného sucha vyhlašuje hejtman Jihomoravského kraje na úřední desce krajského úřadu. 1

(2) Není-li období nadměrného sucha vyhlášeno podle odst. 1, považuje se za takové období v katastrálním území obce období, které následuje po sedmi za sebou jsoucích dnech beze srážek.

(3) Pro období nadměrného sucha platí zákazy stanovené v čl. 6 odst. 3 této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ

ZABEZPEČENÍ POŢÁRNÍ OCHRANY, ZDROJE VODY

Článek 8 

Druh a velikost jednotky PO 

(1) Obec Zbraslav ustanovuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obce Zbraslav kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva ve složení 1 + 5 s působností na území obce a mimo území podle poplachového plánu.

(2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů pracuje v celkovém minimálním početním stavu třináct členů. Vnitřní organizaci JSDH tvoří jeden velitel, dva velitelé družstva, dva strojníci a osm hasičů. Členové JSDH musí být starší 18-ti let a musí splňovat podmínky podle zvláštního předpisu o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

(3) Jmenný seznam a funkční zařazení členů JSDH je součástí dokumentace PO obce, uložené na obecním úřadě. Aktualizaci seznamu zajišťuje starosta ve spolupráci s velitelem JSDH.

Článek 9 

Vybavení jednotky PO 

(1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena nejméně následujícími věcnými prostředky PO a vyhrazenou požární technikou :

a) požární zásahové automobily základní,

b) přenosné hasicí přístroje,

c) dýchací přístroje,

d) osobní ochranné pomůcky,

e) osobní výzbroj a nástroje, - 4 -

f) spojovací prostředky,

g) pracovní a zásahová výstroj,

h) hasicí prostředky a hasiva

i) požární příslušenství.

(2) Další prostředky PO poskytuje obec podle charakteru objektů v obci.

(3) Seznam požární techniky a věcných prostředků PO vede starosta obce ve spolupráci s velitelem JSDH v dokumentaci PO obce.

Článek 10 

Zdroje poţární vody

(1) Pro požární účely obec stanoví následující zdroje požární vody :

a) vodní nádrž, plocha 480 m2, objem 600 m3, doplňování z potoka.

b) veřejný vodovodní řad - hydrantová síť

Článek 11 

Podmínky zajištění trvalé pouţitelnosti vodních zdrojů

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(2) V zimním období musí být v ledu a v místě bezpečném pro čerpání vody proveden otvor o velikosti nejméně 1 × 1 m pro možnost použití vody jako požární vody.

(4) Ke zdroji požární vody musí být zajištěn příjezd a to do vzdálenosti alespoň 4 m od vodní plochy.

(5) Je-li vodní zdroj v uzavřeném areálu, musí být v naléhavých případech zasahujícím jednotkám umožněno čerpání vody.

ČÁST ČTVRTÁ

OHLAŠOVNY POŢÁRŮ,

ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŢÁRNÍHO POPLACHU

Článek 12 

Ohlašovny poţárů

(1) Ohlašovna požárů slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu místní jednotce PO nebo jednotkám HZS a jejich vyslání na místo události.

(2) Za funkčnost ohlašoven požárů podniků odpovídá provozovatel nebo majitel, resp. podnik. Ohlašovny jsou označeny červenou tabulkou se symbolem mikrotelefonu a doplňujícím textem "ohlašovna požárů" nebo označením "150" podle platného předpisu nebo normy.

(3) Ohlašovny požárů jsou rovněž veřejné telefonní automaty. - 5 -

Operační středisko HZS jihomoravského kraje na telefonním čísle 150, resp. 112. 

(4) Důležitá telefonní čísla :

a) Požární stanice HZS JmK v hasebním obvodu

tísňová linka / telefon - 546 412 222 / 546 411 134 

b) Policie ČR tísňová linka / telefon - 158 / 546 411 019 / 546 411 020 

d) Záchranná služba tísňová linka / telefon - 155 

e) Poruchy plynu tísňová linka / telefon - 545 211 809 

f) Poruchy elektřina tísňová linka / telefon - 545 141 234 

g) Poruchy voda tísňová linka / telefon - 546 410 203 

Článek 13 

Způsob vyhlašování poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón, - 10sec. pauza - 25sec. - tón).

Článek 14 

Začlenění obce do poţárního poplachového plánu kraje

(1) Krajské operační a informační středisko, požární stanice nebo přivolaná jednotka na místo zásahu určí dle postupů MV HZS ČR postup dalšího svolání jednotek PO z okolních obcí prostřednictvím spojových prostředků. V I. stupni poplachu jsou pro obec Zbraslav určeny jednotky : JPO I PS Rosice, JPO II/2 JSDH Zastávka , JPO III/2 JSDH Zbýšov, JPO V JSDH Zakřany.

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

Roman Smekal Karel Brym

místostarosta obce starosta obce

1) Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vyvěšeno na úřední desce dne : 17.12.2009

Sňato z úřední desky dne :

Vyvěšeno: 17. 12. 2009

Zodpovídá: Jaromír Drápal

Zpět