Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška č.2/2002 Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav

Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav

OBEC ZBRASLAV - 1 -

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2002

kterou se stanoví

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE ZBRASLAV

Zastupitelstvo obce Zbraslav schválilo na svém zasedání dne podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle ustanovení § 16 a násl. zákona č 256/2001 Sb. o pohřebnictví, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví Řád veřejného pohřebiště obce.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Úcta k památce zemřelých, účast s jejich pozůstalými a společenské poslání pohřebišť určených k pohřbívání lidských pozůstatků a k ukládání zpopelněných lidských ostatků způsobem odpovídajícím právním předpisům přikazuje, aby pohřebiště bylo provozováno v souladu s platnými právními předpisy a udržováno v dobrém stavu. K zajištění uvedených principů slouží tento Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav.

§ 1 

Provozování veřejného pohřebiště

(1) Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav (dále jen "Řád") upravuje provoz pohřebiště obce. Vlastníkem a provozovatelem pohřebiště podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č 256/2001 Sb. o pohřebnictví (dále jen zákon) je Obec Zbraslav.

(2) Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu, zajišťovanou obcí v samostatné působnosti.

(3) Provozování pohřebiště zahrnuje:

a) výkopové práce, související s pohřbením a exhumací

b) pohřbívání

c) provádění exhumací

d) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků

e) správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně

f) pronájem hrobových míst

g) vedení související evidence.

§ 2 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků,

druhy rakví pro ukládání do hrobů a hrobek

(1) Pohřebiště je cestami rozděleno do oddělení a řad, v nichž se nacházejí jednotlivá hrobová místa. Hrobové místo je místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren. Hrobová místa se připravují a pronajímají tak, aby vznikly pokud možno ucelené řady a oddíly hrobových míst stejného charakteru. Provozovatel vede plán pohřebiště a evidenci volných hrobových míst. Do těchto listin jsou občané oprávněni nahlížet. - 2 -

(2) Na veřejném pohřebišti ve Zbraslavi lze ukládat

a) pozůstatky zesnulých v rakvi do hrobů,

b) zpopelněné lidské ostatky v urně do hrobů nebo do zvláštních schránek.

(3) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

(4) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a úmrtí a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

(5) Na veřejném pohřebišti obce Zbraslav není vsypová a rozptylová louka. Ukládání zpopelněných lidských ostatků na tomto pohřebišti je možné pouze uložením v urně, a to buď do země

a) do hrobů nebo do zvláštních betonových schránek na vyhrazeném místě v úložišti jednotlivých uren,

b) nebo do výklenku v náhrobku případně do zvláštní ochranné schránky bezpečně připevněné k náhrobku.

(6) Ukládání lidských pozůstatků i zpopelněných lidských ostatků na pohřebišti může být provedeno pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a se souhlasem nájemce příslušného hrobového místa. Provozovatel udělí souhlas s uložením, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a tímto Řádem.

§ 3 

Tlecí doba a podmínky exhumace

(1) Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 roků.

(2) Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány pouze se souhlasem okresního hygienika. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu okresního hygienika.

§ 4 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

(1) Ke zřizování hrobů, náhrobků a jiného hrobového zařízení na pohřebišti není třeba stavebního povolení. Veškeré stavby a úpravy většího rozsahu mohou být na pohřebišti prováděny pouze se souhlasem provozovatele. - 3 -

(2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky

b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c) velikost pohřbívací plochy a uličky mezi jednotlivými hroby musí odpovídat plánu pohřebiště, vedeného provozovatelem pohřebiště. Pokud provedená stavba nebude v souladu s plánem pohřebiště, bude na náklady nájemce hrobového místa odstraněna.

d) přední i zadní hrany rámů hrobu musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů

e) náhrobek a rámy hrobu, jakož i jednotlivé díly téhož náhrobku musí být mezi sebou kotveny

f) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

(3) Texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště.

(4) Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba respektovat důstojnost místa, na nezbytnou míru omezit hlučné práce, udržovat pořádek, zajistit ochranu okolní zeleně a jejího kořenového systému, zdržet se omezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům a zdržet se omezování práv nájemců ostatních hrobových míst a zásahů do jejich hrobových míst.

(5) Nájemce hrobového místa je povinen na vlastní náklady zajistit, aby bezodkladně po ukončení prací byl odklizen z pohřebiště zbylý materiál a okolí místa, na kterém byly práce prováděny, bylo uvedeno do původního stavu.

§ 5 

Provozní doba pohřebiště

(1) Pohřebiště je přístupno veřejnosti denně v době:

- leden, listopad, prosinec 7,00 – 17,00 hod. 1. a 2.11., 24.12. 6,00 – 22,00 hod.

- únor až duben 7,00 – 19,00 hod.

- květen až říjen 6,00 – 21,00 hod.

(2) Provozovatel je oprávněn ze závažných důvodů omezit nebo zakázat vstup veřejnosti na pohřebiště po dobu nezbytně nutnou.

§ 6 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Na pohřebišti jsou poskytovány tyto služby:

- možnost odběru vody ze studny a obecního vodovodu k zalévání rostlinné výsadby na pohřebišti,

- zajištění odvozu a likvidace odpadu z pohřebiště

- 4 -

§ 7 

Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen zejména:

a) provozovat pohřebiště v souladu s tímto řádem, platným zákonem o pohřebnictví a ostatními právními předpisy

b) zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům

c) umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení

d) vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště

e) umožnit nájemci hrobového místa užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště

f) zajistit nájemci hrobového místa možnost přístupu k jeho hrobovému místu

g) zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa a hrobového zařízení, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště

h) pečovat o vnější vzhled pohřebiště a nepronajatých míst na pohřebišti, zajišťovat čistotu těchto míst a úpravu zeleně na nich vysazené, úpravu cest na pohřebišti, údržbu oplocení, zdí a ostatních účelových zařízení a technické vybavenosti pohřebiště

i) zajišťovat poskytování služeb uvedených v § 6. 

Pracovníci provozovatele jsou povinni při výkonu činností souvisejících se zajištěním provozu pohřebiště počínat si způsobem odpovídajícím pietě místa.

§ 8 

Povinnosti návštěvníků pohřebiště

(1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména je zakázáno požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odhazování odpadků mimo nádob k tomu určených, hlasitá reprodukce hudby a jiné hlučné chování, používání prostor pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Tyto povinnosti se vztahují rovněž na pracovníky provozovatele a na jiné osoby, provádějící na pohřebišti práce.

(2) Děti do 8 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

(3) Na pohřebiště je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.

(4) Vjezd jakýchkoliv dopravních prostředků s výjimkou vozíků invalidních občanů na pohřebiště je možný pouze s písemným povolením provozovatele pohřebiště, a to pouze v době v tomto povolení uvedené.

(5) Světla na pohřebišti je nutno rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

(6) Odběr vody na pohřebišti pro účely, které nesouvisí s provozem pohřebiště, je zakázán.

(7) Je zakázáno ukládat odpad nebo umísťovat jiné předměty na pohřebišti mimo místa k tomu určená. - 5 -

(8) Je zakázáno odstraňovat nebo poškozovat zeleň, která tvoří vybavenost pohřebiště, nebo do ní jinak nevhodně zasahovat.

§ 9 

Povinnosti nájemců hrobových míst

(1) Nájemce hrobového místa je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa, jeho hrobového zařízení a bezprostředního okolí tak, aby byl zachován jejich důstojný vzhled a aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob, zejména

a) udržovat v čistotě náhrobek

b) včas odstraňovat znehodnocené květinové a jiné dary a dekorace, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled hrobového místa nebo pohřebiště

c) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště

d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita nebo jinak ohrožuje zdraví, životy nebo majetek jiných osob.

(2) Nájemce hrobového místa je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do jiných hrobových míst a jejich hrobového zařízení a šetrně užívat vybavení pohřebiště a výsadbu na pohřebišti.

(3) Při zřizování hrobového zařízení je nájemce hrobového místa povinen respektovat rozměry pronajatého hrobového místa a podmínky stanovené v § 4 tohoto Řádu. Jakoukoli stavební činnost nad rámec běžné údržby hrobového místa je nájemce povinen před zahájením oznámit provozovateli.

(4) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků na pohřebišti nebo jakékoli další nakládání s nimi je nájemce povinen provádět v souladu s ustanovením § 2 tohoto řádu a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

(5) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu je nájemce hrobového místa povinen zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

(6 Nájemce hrobového místa je povinen oznamovat, případně doložit, provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu informace a údaje potřebné pro vedení předepsané evidence a jejich změny.

(7) Nejpozději ke dni skončení nájmu hrobového místa je nájemce hrobového místa povinen odstranit z pohřebiště hrobové zařízení včetně uren. - 6 -

§ 10 

Ostatní ustanovení

(1) Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na hrobovém zařízení třetí osobou nebo vyšší mocí.

(2) Porušení povinností a pravidel stanovených tímto Řádem bude postihováno podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

(3) V případě, že porušení povinností stanovených tímto Řádem, má nežádoucí následky dlouhodobějšího charakteru, vyzve provozovatel odpovědnou osobu k odstranění závadného stavu ve stanovené lhůtě. Pokud k odstranění závadného stavu ve stanovené lhůtě nedojde nebo pokud hrozí nebezpečí z prodlení, je provozovatel oprávněn odstranit závadný stav na náklady této osoby. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

§ 11 

Závěrečná ustanovení

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctého dne po jejím vyhlášení formou vyvěšení na úřední desce.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1996 ze dne 25.9.1996, kterou se vydává Řád pohřebiště.

Karel Brym Mgr. Ing. Vladimír Večeřa JUDr. Ivo Šrom

starosta místostarosta místostarosta

vyvěšeno:

sňato:

Vyvěšeno: 23. 12. 2009

Zodpovídá: Jaromír Drápal

Zpět